Skip to content Skip to navigation

Corruption (腐败)

中铁建8亿招待费处分66人 网友追责招待了谁
Eight disciplined in China railway construction scandal
South China Morning Post, October 23, 2013 Want China Times, October 23, 2013
CH: http://www.scmpchinese.com/sc/china/14929/zhong-tie-jian-8yi-zhao-dai-fei-chu-fen-66ren-wang-you-zhui-ze-zhao-dai-liao-shui
EN: http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20131022000116&cid=1103

2013年10月23日